RNIB Cymru

Communications Officer (Cardiff) – Swyddog Cyfathrebu

22,217 – £24,060 per annum, Contract type: Temporary (until end of April 2020), Hours: 36 hours per week /
22,217 – GBP 24,060 y flwyddyn, Math contract: Dros dro (hyd at ddiwedd mis Ebrill 2020), Oriau: 36 awr yr wythnos

We’ve got an exciting opportunity to join our External Affairs team at RNIB Cymru. 

We’re looking for someone to deliver powerful messages that break down barriers for blind and partially sighted people across Wales. Reporting to the Communications Manager, you’ll help develop internal and external communications to support RNIB Cymru’s work in Wales to make positive changes in the people with sight loss’ lives.

You will have a high level of written and verbal communications skills and previous experience of working in a communications role, along with the ability to deal with and influence a wide range of people. You should also have experience of working with Welsh media on bilingual public relations campaigns including policy and campaigning issues, fundraising and consumer activities, as well as general public awareness and engagement campaigns. The ability to speak Welsh is desirable in this role.

If you have a talent for creating amazing integrated campaigns using a mix of channels and love delivering creative solutions, this could be the role for you.

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno a’n tim Materion Allanol yn RNIB Cymru. Rydym yn edrych am rywun i ddarparu negeseuon grymus sy’n chwalu rhwystrau ar gyfer pobl ddall ac a golwg rhannol ar draws Cymru.
Gan adrodd i’r Rheolwr Cyfathrebu, byddwch yn helpu i ddatblygu cyfathrebu mewnol ac allanol i gefnogi gwaith RNIB Cymru i wneud newidiadau cadarnhaol ym mywydau pobl a cholled golwg.

Bydd gennych lefel uchel o sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar a phrofiad blaenorol o weithio mewn rol cyfathrebu, ynghyd a’r gallu i ddelio gyda a dylanwadu ar ystod eang o bobl. Dylech hefyd fod a phrofiad o weithio gyda’r cyfryngau yng Nghymru ar ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus dwyieithog yn cynnwys materion polisi ac ymgyrchu, codi arian a gweithgareddau defnyddwyr, yn ogystal ag ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ac ymgysylltu a’r cyhoedd yn gyffredinol. Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol yn y swydd hon.

Os oes gennych dalent i greu ymgyrchoedd integredig gwych, yn defnyddio cyfuniad o sianelau ac wrth eich bodd yn darparu datrysiadau creadigol, gallai hon fod y swydd i chi.