RNIB Cymru

Req 509 – JD – Rheolwr Cyfathrebu cyfnod mamolaeth EE

Req 509 – JD – Communications Manager (Cardiff) EE

https://ce0082li.webitrent.com/ce0082li_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=6941863yZB&WVID=5355210xd0&LANG=USA

Communications Manager (Wales)

Hours: 28 hours per week (P/T)

Salary: £30,416 per annum pro rata

Location: Cardiff

Contract type: 12 months – Maternity Cover

We want to make Wales a better place for blind and partially sighted people to live and a place where no one needlessly loses their sight. You can help us achieve this.

We’re the Royal National Institute of Blind People (RNIB) and we’re here for everyone affected by sight loss. Working for us means working for one of the UK’s biggest charities, supportingover 111,000 people living with sight loss in Wales.

RNIB is passionate about tackling the discrimination and social exclusion faced by blind and partially sighted people.

This post is part of our External Affairs team in Wales. We are looking for a bilingual communications manager with a proven track record in delivering impactful PR, with the knowledge, ability and drive to inspire and work with blind and partially sighted people, staff, volunteers and partners.

In exchange we offer a competitive salary, a stimulating and supportive working environment and a benefits package including:

26 days holiday per year (plus bank holidays), which increase with service.

Excellent pension schemes

If you would like to apply for this great job opportunity please review the documents linked below, then select “Apply Online” and tell us how you meet the Specialist Skills, Knowledge and Experience criteria (Section 1 of the person specification).

Closing date: 8 September 2019

Interview date: 18 September 2019

RNIB is committed to being led by our customers (blind and partially sighted people), and one of the ways we do this is through active involvement and engagement in many of our work activities, including the recruitment of new members of staff.

Please be aware that blind and partially sighted volunteers may be involved in the recruitment and selection process for this vacancy; including reviewing job applications and CVs, shortlisting and interviews and selection tests.

RNIB is committed to being an Equal Opportunities organisation and we welcome applications from people with sight loss.

 Rheolwr Cyfathrebu (Caerdydd) 

Oriau: 28 awr yr wythnos (Rhan-amser)

Cyflog: £30,416 per annum pro rata

Lleoliad: Caerdydd

Math o gontract: 12 mis – cyfnod mamolaeth

Rydyn ni eisiau gwneud Cymru’n lle gwell i bobl ddall ac â golwg rhannol fyw ac yn lle lle nad oes angen i neb golli eu golwg yn ddiangen. Gallwch chi ein helpu i gyflawni hyn.

Ni yw’r Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) ac rydyn ni yma ar gyfer pawb a effeithir gan golled golwg. Mae gweithio i ni’n golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y DU, gan gefnogi dros 111,000 o bobl sy’n byw gyda cholled golwg yng Nghymru.

Mae RNIB yn angerddol am fynd i’r afael â’r gwahaniaethu a’r eithrio cymdeithasol mae pobl ddall ac â golwg rhannol yn eu hwynebu.

Mae’r swydd hon yn rhan o’n tîm Materion Allanol yng Nghymru. Rydyn ni’n chwilio am reolwr cyfathrebu dwyieithog sy’n meddu ar hanes cadarn o gyflawni gwaith Cysylltiadau Cyhoeddus trawiadol a’r wybodaeth, y gallu a’r egni i ysbrydoli a gweithio gyda phobl ddall ac â golwg rhannol, staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid.

Yn gyfnewid am hyn, rydyn ni’n cynnig cyflog cystadleuol, amgylchedd gwaith ysgogol a chefnogol a phecyn buddion sy’n cynnwys:

26 diwrnod o wyliau’r flwyddyn (yn ogystal â gwyliau banc), sy’n cynyddu gyda’ch gwasanaeth.

Cynlluniau pensiwn rhagorol

Os hoffech ymgeisio am y cyfle hwn i gael swydd wych, dylech dweud wrthym sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf Sgiliau Arbenigol, Gwybodaeth a Phrofiad (Adran 1 o’r fanyleb person).

Dyddiau cau ar gyfer ceisiadau: 8 Medi 2019

Dyddiad cyfweld: 18 Medi 2019

Mae RNIB yn ymrwymedig i fod yn sefydliad Cyfle Cyfartal ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl â cholled golwg.