RNIB Cymru

Policy and Public Affairs Manager – Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Job reference REQ0000585

Date posted 04/11/2019

Application closing date 20/11/2019

Location Cardiff – Jones Court Salary £29,820 per annum, Hours: 36 hours per week, Contract type: Permanent – Cyflog: £29,820 y flwyddyn, Oriau: 36 awr yr wythnos (Ll/A), Math o gontract: Parhaol Package 26 days holiday per year (plus bank holidays), which increase with service, Excellent pension schemes – 26 diwrnod o wyliau y flwyddyn (a gwyliau banc), sy’n cynyddu gyda gwasanaeth, Cynlluniau pensiwn rhagorol Job category/type Campaigns and Policy

Job description

Our vision is to make Wales a better place for blind and partially sighted people to live and a place where no one needlessly loses their sight. You can help us achieve this.
 
We’re the Royal National Institute of Blind People (RNIB) and we’re here for everyone affected by sight loss. Working for us means working for one of the UK’s biggest charities, breaking down barriers for the 111,000 people living with sight loss in Wales.
 
RNIB is passionate about tackling the discrimination and social exclusion faced by blind and partially sighted people. 
 
This post is part of our External Affairs team in Wales. We are looking for a policy and public affairs manager with a proven track record in delivering significant change in public policy and influencing key decision makers, with the knowledge, ability and drive to inspire and work with blind and partially sighted people, staff, volunteers and partners. 
 
The Policy and Public Affairs Manager will have experience of successful influencing work with political stakeholders and a good knowledge of the workings of the National Assembly for Wales and Welsh Government. Fluency in Welsh is highly desirable. 
 
If you would like to apply for this great job opportunity please review the documents linked below, then select “Apply Online” at the bottom of this page, upload your CV and cover letter, telling us how you meet the Specialist Skills, Knowledge and Experience criteria (Section 1 of the person specification). Guidance for completion can be found on each page.
 
 
 
RNIB is committed to being led by our customers (blind and partially sighted people), and one of the ways we do this is through active involvement and engagement in many of our work activities, including the recruitment of new members of staff. 
 
Please be aware that blind and partially sighted volunteers may be involved in the recruitment and selection process for this vacancy; including reviewing job applications and CVs, shortlisting and interviews and selection tests.
 
RNIB is committed to being an Equal Opportunities organisation and we welcome applications from people with sight loss.
 
Closing date for applications: 20 November 2019
Interview date: 29 November 2019
 
Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (Caerdydd) 
 
Ein gweledigaeth yw gwneud Cymru yn lle gwell i bobl ddall a gyda golwg rhannol i fyw ac yn lle na fydd unrhyw un yn colli eu golwg yn ddiangen. Gallwch chi ein helpu i gyflawni hyn.
 
Ni yw Sefydliad Brenhinol Cenedlaethol Pobl Ddall (RNIB) ac rydym yma i bawb y mae colled golwg yn effeithio arnynt. Mae gweithio i ni yn golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y Deyrnas Unedig, gan chwalu rhwystrau i’r 111,000 o bobl sydd a cholled golwg yng Nghymru.
 
Mae’r RNIB yn angerddol am fynd i’r afael a’r gwahaniaethu a’r allgauedd cymdeithasol a wynebir gan bobl ddall a gyda golwg rhannol. 
 
Mae’r swydd yn rhan o’n tim Materion Allanol yng Nghymru. Rydym yn chwilio am reolwr polisi a materion cyhoeddus sydd a hanes amlwg o gyflawni newid sylweddol mewn polisi cyhoeddus a dylanwadu ar lunwyr polisi allweddol, gyda’r wybodaeth, y gallu a’r awch i ysbrydoli a gweithio gyda phobl ddall ac a golwg rhannol, staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid. 
 
Bydd gan y Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus brofiad o waith dylanwadu llwyddiannus gyda rhanddeiliaid gwleidyddol a gwybodaeth dda am weithrediad y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Byddai’n ddymunol iawn i’r deiliad fod yn rhugl yn y Gymraeg. 
 
Os hoffech ymgeisio am y cyfle gwych yma edrychwch ar y dogfennau y mae dolennau atynt isod, yna cliciwch ar “Apply Online” ar waelod y dudalen hon a llenwi ein ffurflen gais, gan ddweud wrthym sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf Sgiliau Arbenigol, Gwybodaeth a Phrofiad (Adran 1 y fanyleb person). Ceir cyfarwyddyd ar sut i lenwi’r ffurflen ar bob tudalen ar y ffurflen gais.
 
 
Mae RNIB yn ymroddedig i gael ein harwain gan ein cwsmeriaid (pobl ddall ac a golwg rhannol), ac un o’r ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw trwy ymwneud yn weithredol a hwy ac ymgysylltu mewn llawer o’n gweithgareddau, gan gynnwys recriwtio aelodau newydd o’r staff. 
 
Gall gwirfoddolwyr dall ac a golwg rhannol fod yn rhan o’r broses recriwtio a dethol ar gyfer y swydd hon; gan gynnwys adolygu ceisiadau am swyddi a CV, llunio rhestr fer a chyfweliadau a’r profion dethol.
 
Mae’r RNIB yn ymroddedig i fod yn sefydliad Cyfle Cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd a cholled golwg.
 
Dyddiad cau i geisiadau: 20 o Dachwedd 2019
Dyddiad cyfweliad: 29 November 2019