Universities Wales

Policy Officer

Location:   Cardiff
Salary:   £32,048 per annum
Permanent
Post Type:   Full Time
Closing Date:   Monday 09 December 2019
Interview Date:   See advert
Reference:   HEW03619

We are looking for an exceptional Policy Officer to make an active contribution to the development of higher education policy and practice in Wales.

Universities Wales represents the interests of universities in Wales and is a National Council of Universities UK. Working with the Head of External Affairs and Policy, this role will work to increase the reach and impact of Universities Wales’ work, helping deliver Universities Wales’ mission to support a university education system which transforms lives through the work Welsh universities do with the people and places of Wales and the wider world.

You will be responsible for preparing and coordinating Universities Wales consultation responses, supporting Universities Wales’ governing committee and policy networks, and monitoring and advising on developments within the sector.

The successful candidate will have experience of policy development, excellent attention to accuracy and detail, and a good understanding of higher education in Wales.

This is a great opportunity for someone looking to gain valuable experience in policy development in a dynamic, representative organisation operating at a national level in Wales.

Closing date for applications is 23:59 on 09 December 2019, with interviews on 16 December 2019 in Cardiff. 


Swyddog Polisi

Cyflog: £32,048 – £36,742

Cytundeb: Parhaol

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Bae Caerdydd

Rydym yn chwilio am Swyddog Polisi eithriadol i wneud cyfraniad gweithredol i ddatblygiad polisi ac arfer addysg uwch yng Nghymru.

Mae mudiad Prifysgolion Cymru yn cynrychioli buddiannau prifysgolion yng Nghymru ac mae’n un o Gynghorau Cenedlaethol Prifysgolion y DU. Gan weithio gyda Phennaeth Materion Allanol a Pholisi, bydd y rôl hon yn gweithio i gynyddu cyrhaeddiad ac effaith gwaith Prifysgolion Cymru, gan helpu i gyflawni amcanion Prifysgolion Cymru i gynorthwyo system addysg prifysgol sy’n trawsnewid bywydau drwy’r gwaith y mae prifysgolion yng Nghymru yn ei wneud gyda phobl a lleoedd Cymru a’r byd ehangach.

Byddwch yn gyfrifol am baratoi a chydlynu ymateb Prifysgolion Cymru i ymgynghoriadau, cynorthwyo pwyllgor llywodraethu a rhwydweithiau polisi Prifysgolion Cymru, ynghyd â monitro a chynghori ar ddatblygiadau o fewn y sector.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddatblygu polisi, lefel ragorol o gywirdeb a manylder, a dealltwriaeth dda o addysg uwch yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy’n chwilio am brofiad gwerthfawr mewn datblygiad polisi mewn mudiad cynrychioli deinamig sy’n gweithredu ar lefel leol a chenedlaethol yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59 canol-dydd, dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2019 a chynelir cyfweliadau ar 16 Rhagfyr yng Nghaerdydd. 

Mae mudiad Prifysgolion y DU wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.