Universities Wales

Communications and Campaigns Officer

Location:   Cardiff
Salary:   £32,048 per annum
Permanent
Post Type:   Full Time
Closing Date:   Monday 09 December 2019
Interview Date:   See advert
Reference:   HEW03519

We are looking for an exceptional Communications and Campaigns Officer to develop, support and deliver communications and campaigns work at Universities Wales.

Universities Wales represents the interests of universities in Wales and is a National Council of Universities UK. Working with the Head of External Affairs and Policy, this role will work to increase the reach and impact of Universities Wales’ work, helping deliver Universities Wales’ mission to support a university education system which transforms lives through the work Welsh universities do with the people and places of Wales and the wider world.

You will be responsible for carrying out regular internal and external communications, and supporting our campaigns using a variety of different media. You will assist in managing social media accounts and be the point of contact for press queries.

The successful candidate will have good written and verbal communication skills, experience of creating stories with social media tools, and the ability to write copy and design marketing materials.

This is a great opportunity for someone looking to gain valuable experience in communications and campaign work in a dynamic, representative organisation operating at a national level in Wales.

Closing date for applications is 23:59 on 09 December 2019, with interviews on 16 December 2019 in Cardiff. 


Swyddog Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd

Cyflog: £32,048 – £36,742

Cytundeb: Parhaol

35 awr yr wythnos

Lleoliad: Bae Caerdydd

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd eithriadol i ddatblygu, cynorthwyo a chyflwyno gwaith cyfathrebu ac ymgyrchoedd gyda mudiad Prifysgolion Cymru.

Mae Prifysgolion Cymru yn cynrychioli buddiannau prifysgolion yng Nghymru ac mae’n un o Gynghorau Cenedlaethol Prifysgolion y DU. Gan weithio gyda Phennaeth Materion Allanol a Pholisi, bydd y rôl hon yn gweithio i gynyddu cyrhaeddiad ac effaith gwaith Prifysgolion Cymru, gan helpu i gyflawni amcanion Prifysgolion Cymru i gynorthwyo system addysg prifysgol sy’n trawsnewid bywydau drwy’r gwaith y mae prifysgolion yng Nghymru yn ei wneud gyda phobl a lleoedd Cymru a’r byd ehangach.

Byddwch yn gyfrifol am gynnal cyfathrebiadau mewnol ac allanol rheolaidd, a chynorthwyo ein hymgyrchoedd gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol gyfryngau. Byddwch yn helpu â rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan y wasg.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da, profiad o greu straeon gydag adnoddau cyfryngau cymdeithasol, a’r gallu i ysgrifennu testun a dylunio defnyddiau marchnata.

Mae hwn yn gyfle gwych i rywun sy’n chwilio am brofiad gwerthfawr mewn cyfathrebu a gwaith ymgyrchu mewn mudiad cynrychioli deinamig sy’n gweithredu ar lefel leol a chenedlaethol yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59 canol-dydd, dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2019, a chynelir cyfweliadau ar 16 Rhagfyr yng Nghaerdydd. 

Mae mudiad Prifysgolion y DU wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.