British Heart Foundation Cymru

Policy and Public Affairs Manager

Location:
Cardiff
Salary Details:
circa £37,500 p/a + benefits
Hours Per Week:
35
Closing Date:
24 Aug 2020
Vacancy type:
Permanent

The opportunity
Are you a policy and public affairs expert looking to put their mark on one of the UK’s largest charities?

We’re recruiting for a new Policy and Public Affairs Manager to join our team in Wales!

About the role

As our Policy and Public Affairs lead in Wales you’ll be responsible for the strategic development and direction in the British Heart Foundation’s (BHF) influencing activities in Wales.

You’ll be joining us at an exciting time and will lead our influencing ahead of the 2021 Welsh Parliament elections. You will be involved in devising and implementing welsh-specific policy actions ensuring that BHF Cymru’s influences developments in health policy within the BHF policy framework.

You’ll play a crucial role in developing a strategic direction for our influencing in Wales and ensuring our aims and ambitions are met. Leading our influencing in the Welsh Parliament and Government you’ll drive forward our agenda inline with our strategy and ensure BHF Cymru’s voice is heard on key issues relating to heart and circulatory disease.

About you

With an excellent understanding of the political environment in Wales, especially the main political parties you’ll have knowledge of the workings and processes of devolved government in Wales and understand how to use them to best effect.

You’ll have a good grasp of the interface between the voluntary and statutory sector as well as extensive experience in public affairs / policy in Welsh institutions or charities.

To be successful in this role, you’ll also have the following skills and experience:
• able to plan, manage and deliver multi-faceted strategic public affairs and communications solutions
• able to get results, even when under pressure and without supervision
• able to network and build positive relationships with a wide range of key stakeholders including Ministers, advisors and civil servants
• excellent time and project management skills, with the ability to prioritise and meet deadlines
• excellent communication skills, able to communicate clearly, concisely and persuasively

With a network of contacts within the Welsh Parliament and a sound understanding of public affairs and influencing in a welsh context, you’ll have previous experience of designing and delivering multi-faceted policy projects grounded in evidence and stakeholder insight.

For an informal chat about this role please contact David McColgan, Senior Policy and Public Affairs Manager (Devolved Nations) on mccolgand@bhf.org.uk

About us

We’re here to keep hearts beating and blood flowing. With research spanning all heart and circulatory diseases, we are out to beat the world’s biggest killers. From head to toe you have over 60,000 miles of blood vessels in your body so we have our work cut out.

The BHF is a leading voice in the medical research community in Wales. By 2030, we want to see advances across the spectrum of heart and circulatory diseases; we want to prevent these conditions from developing and we want those with existing conditions to have better, longer lives.

How to apply

To apply for this role please use the apply button below. Our process involves submitting your CV and supporting statement, which should outline your interest and explain how you meet the roles criteria.

Early application is encouraged as we will review applications throughout the advertising period and reserve the right to close the advert early.

Please note interviews will take place via MS Teams.

Here at the British Heart Foundation we celebrate diversity and make inclusion part of what we do every day. Diversity and Inclusion forms a main pillar in our People Experience Strategy and we drive our strategy through our diversity and inclusion leaders group Kaleidoscope. Our aim is for all of our colleagues and volunteers to bring their true self to work, so we can beat heartbreak for everyone. Should you need any adjustments to the recruitment process, at either application or interview, please contact us

Ydych chi’n arbenigwr mewn polisi a materion cyhoeddus ac yn awyddus i osod eich stamp ar un o elusennau mwyaf y Deyrnas Unedig?

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi a Materion Cyhoeddus newydd i ymuno â’n tîm yng Nghymru!

Gair am y swydd

A chithau’n bennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus i ni yng Nghymru, byddwch yn gyfrifol am ddatblygiad strategol a chyfeiriad gweithgareddau dylanwadu y British Heart Foundation (BHF) yng Nghymru.

Byddwch yn ymuno â ni ar adeg gyffrous ac yn arwain ein gweithgareddau dylanwadu yn y cyfnod cyn etholiadau Senedd Cymru 2021. Bydd gennych ran yn dyfeisio ac yn gweithredu gwaith polisi yng Nghymru gan sicrhau bod BHF Cymru yn dylanwadu ar ddatblygiadau ym maes polisi iechyd fel rhan o fframwaith polisi y BHF.

Byddwch yn chwarae rhan hollbwysig yn datblygu cyfeiriad strategol ein gwaith dylanwadu yng Nghymru ac yn sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau ac yn cyflawni ein huchelgeisiau. Wrth arwain ein gwaith dylanwadu yn Senedd a Llywodraeth Cymru, byddwch yn hybu ein hagenda yn unol â’n strategaeth gan sicrhau bod llais BHF Cymru’n cael ei glywed ar faterion allweddol sy’n ymwneud â chlefydau’r galon a chylchrediad y gwaed.

Gair amdanoch chi

Bydd gennych ddealltwriaeth ardderchog o’r sefyllfa wleidyddol yng Nghymru, yn enwedig y prif bleidiau gwleidyddol, a byddwch yn ymwybodol o drefniadau a phrosesau llywodraeth ddatganoledig Cymru ac yn deall sut orau i’w defnyddio.

Bydd gennych ddealltwriaeth dda o’r cysylltiad rhwng y sector gwirfoddol a’r sector statudol a phrofiad helaeth ym maes materion cyhoeddus / polisi mewn sefydliadau neu elusennau yng Nghymru.

Er mwyn llwyddo yn y swydd, bydd gennych y sgiliau a’r profiad isod hefyd:
• Gallu cynllunio, rheoli a chyflenwi datrysiadau strategol amlweddog ym maes materion cyhoeddus a chyfathrebu
• Gallu llwyddo, hyd yn oed o dan bwysau a heb oruchwyliaeth
• Gallu rhwydweithio a meithrin cysylltiadau cadarnhaol gyda rhanddeiliaid allweddol amrywiol yn cynnwys Gweinidogion, ymgynghorwyr a gweision sifil
• Sgiliau ardderchog o ran rheoli amser a phrosiectau ac yn gallu blaenoriaethu a gwneud gwaith yn brydlon
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn gallu cyfathrebu’n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol

Bydd gennych rwydwaith o gysylltiadau yn Senedd Cymru a dealltwriaeth gadarn o faterion cyhoeddus a gwaith dylanwadu mewn cyd-destun Cymreig. Yn ogystal, bydd gennych brofiad o gynllunio a chyflenwi prosiectau polisi amlweddog wedi’u seilio ar dystiolaeth a dealltwriaeth rhanddeiliaid.

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â David McColgan, Uwch Reolwr Polisi a Materion Cyhoeddus (y Cenhedloedd Datganoledig) ar mccolgand@bhf.org.uk

Gair Amdanom Ni

Rydym ni yma i sicrhau bod calonnau’n dal i guro a gwaed yn dal i lifo. Gyda gwaith ymchwil i holl glefydau’r galon a chylchrediad y gwaed, ein nod yw curo’r clefydau sy’n lladd y nifer fwyaf o bobl yn y byd. O’ch pen i flaenau’ch traed, mae gennych dros 60,000 milltir o bibellau gwaed yn eich corff ac felly mae gennym ddigonedd i’w wneud.

Mae’r BHF yn un o’r lleisiau amlycaf yn y gymuned ymchwil feddygol yng Nghymru. Erbyn 2030, hoffem weld datblygiadau ar draws sbectrwm clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed; hoffem atal y cyflyrau hyn rhag datblygu a hoffem weld pobl sydd eisoes â’r cyflyrau hyn yn byw yn hirach, yn iachach.

Sut i ymgeisio   Os hoffech ymgeisio am y swydd hon, defnyddiwch y botwm ‘Ymgeisio’ isod. Mae ein proses yn cynnwys anfon eich CV a datganiad ategol a ddylai amlinellu’ch diddordeb yn y swydd ac esbonio sut yr ydych yn bodloni meini prawf y swydd.

Hoffem eich annog i wneud cais yn fuan gan y byddwn yn ystyried y ceisiadau trwy gydol y cyfnod hysbysebu a’n bod yn cadw’r hawl i gau’r hysbyseb yn gynnar.

Sylwch: Cynhelir y cyfweliadau trwy MS Teams.

Yma, yn y British Heart Foundation, rydym yn dathlu amrywiaeth ac mae cynhwysiad yn rhan o’n gwaith bob-dydd. Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn un o brif gonglfeini ein Strategaeth Profiad Pobl ac rydym yn defnyddio ein grŵp o arweinwyr amrywiaeth a chynhwysiant, Kaleidoscope, i lywio ein strategaeth. Ein nod yw bod ein holl gydweithwyr a gwirfoddolwyr yn dod â’u gwir gymeriad i’r gwaith fel y gallwn guro torcalon i bawb. Os bydd arnoch angen rhyw addasiadau i’r broses recriwtio, wrth ymgeisio neu ar gyfer y cyfweliad, cysylltwch â ni