Sport Wales

Senior Policy Lead

Department:

Insight, Policy and Public Affairs

Salary:

Grade 8 – £37,240.19 – £39,892.62 per annum

Working hours:

37hrs per week

Who we are

Sport Wales is the national organisation responsible for developing and promoting sport and physical activity in Wales. We are the main adviser on sporting matters to the Welsh Government and are responsible for distributing National Lottery funds. We aim to not only improve the level of sports participation at grassroots level but also provide our aspiring athletes with the support required to compete successfully on the world stage.

We value the diversity of our workforce and welcome applications from all sections of the community. Sport Wales is a progressive organisation with excellent employee benefits. We promote work life balance and offer a range of flexible approaches to support you. If you wish to work flexibly please detail this on your application form.

What you’ll do

This is an exciting new role which seeks to develop, reflect and promote sport policy within the sport sector, working with new and emerging partners, across different policy areas and at different political levels.

You will be a member of the insight, policy and public affairs team, focused on understanding the way policy across a range of portfolios, such as health and education, can influence, and be influenced by, sport.

You will develop relationships across the organisation, understanding the way sport can contribute to the wider policy perspective in Wales.

As part of the role you will support the communication of Sport Wales’s work, reflecting what the organisation and its partners have done, has learnt, and plan to do, to maximize the way sport is utilized in a policy setting.

You will be the lead point of contact for government enquires and will enhance the Sport Wales approach to not only sharing information about the work of the sport sector, but in advocating for it in a strategic and purposeful way.

You will liaise with the insight team to ensure that the research conducted and collated by Sport Wales underpins the policy decision of Welsh Government and our partners, while also working across the organisation to understand the emerging policy evidence emanating from our investments, programmes and partners.

What you’ll need

We are looking for candidates who can translate complex and detailed research, evidence and policy into easily understood positions, while building relationships with a range of different stakeholders.

You will have experience of managing a range of work objectives, some often with challenging and competing timescales.

You will have the ability to create a good and positive working environment, and deal effectively with issues and problems; motivating, encouraging and challenging your colleagues.

The ability to speak Welsh is desirable, although not essential. If you have the presence and personality to work in a high performing team as well as the passion and drive to succeed, then we would love to hear from you.

What happens next

For further information please visit our website http://www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

For a job description in English, please click here and for a job description in Welsh, please click here

For more information on the role please email jobenquiries@sport.wales

Closing date:

5pm on Tuesday 20th October 2020

Provisional interview date:

Wednesday 4th November 2020

Teitl y swydd:

Uwch Arweinydd Polisi

Adran:

Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus

Cyflog:

Graddfa – £37,240.19 – £39,892.62 y flwyddyn

Oriau gwaith:

37 awr yr wythnos

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Ein nod ni yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad, ond hefyd darparu i’n hathletwyr addawol y gefnogaeth ofynnol i gystadlu’n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ein gweithlu ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned. Mae Chwaraeon Cymru yn sefydliad cynyddol gyda manteision rhagorol i gyflogeion. Rydym yn hybu cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig amrywiaeth o ddulliau hyblyg o weithredu i’ch cefnogi chi. Os ydych chi’n dymuno gweithio’n hyblyg, manylwch am hyn ar eich ffurflen gais.

Beth fyddwch yn ei wneud

Mae hon yn rôl newydd gyffrous sy’n ceisio datblygu, adlewyrchu a hybu polisi chwaraeon yn y sector chwaraeon, gan weithio gyda phartneriaid newydd ar draws gwahanol feysydd polisi ac ar wahanol lefelau gwleidyddol.

Byddwch yn aelod o’r tîm dirnadaeth, polisi a materion cyhoeddus, gyda ffocws ar ddeall sut gall y byd chwaraeon ddylanwadu ar bolisi ar draws sawl portffolio, fel iechyd ac addysg, a chael ei ddylanwadu hefyd.

Byddwch yn datblygu perthnasoedd ar draws y sefydliad, gan ddeall sut gall chwaraeon gyfrannu at y persbectif polisi ehangach yng Nghymru.

Fel rhan o’r rôl, byddwch yn cefnogi cyfathrebu gwaith Chwaraeon Cymru, gan adlewyrchu ar beth mae’r sefydliad a’i bartneriaid wedi’i wneud, beth maent wedi’i ddysgu a beth maent yn bwriadu ei wneud er mwyn gwneud y defnydd gorau posib o chwaraeon yng nghyd-destun polisi.

Chi fydd y prif gyswllt ar gyfer ymholiadau’r llywodraeth a byddwch yn gwella dull Chwaraeon Cymru o nid yn unig rannu gwybodaeth am waith y sector chwaraeon, ond o ran eiriol drosto mewn ffordd strategol a phwrpasol.

Byddwch yn cysylltu â’r tîm dirnadaeth i sicrhau bod yr ymchwil sy’n cael ei gynnal a’i gasglu gan Chwaraeon Cymru yn sail i benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid, gan hefyd weithio ar draws y sefydliad i ddeall y dystiolaeth polisi newydd sy’n deillio o’n buddsoddiadau, ein rhaglenni a’n partneriaid.

Beth fydd arnoch ei angen

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy’n gallu trosi ymchwil, tystiolaeth a pholisi cymhleth a manwl yn sefyllfaoedd hawdd eu deall, gan feithrin perthnasoedd gydag amrywiaeth o wahanol randdeiliaid.

Bydd gennych brofiad o reoli amrywiaeth o amcanion gwaith, gyda rhai ag amserlenni heriol a chystadleuol yn aml.

Byddwch yn gallu creu amgylchedd gwaith da a phositif, a delio’n effeithiol gyda phroblemau a materion, gan gymell, annog a herio eich cydweithwyr.

Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol, ond nid yw’n hanfodol. Os oes gennych chi bresenoldeb a phersonoliaeth i weithio mewn tîm perfformiad uchel a hefyd angerdd a dyhead i lwyddo, byddem yn hoff iawn o glywed gennych chi.

Beth sy’n digwydd nesaf

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan ni http://www.sportwales.org.uk/about-us/job-vacancies/our-vacancies.aspx

Am ddisgrifiad swydd yn y Saesneg, cliciwch yma ac am ddisgrifiad swydd yn y Gymraeg cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth am y rôl anfonwch e-bost i jobenquiries@sport.wales

Dyddiad Cau:

5pm dydd Mawrth 20fed Hydref 2020

Dyddiad Dros Dro y Cyfweliad:

Dydd Mercher 4ydd Tachwedd 2020