ColegauCymru

Director of Policy and Public Affairs

Location: Cardiff
Salary: £52,590 – £59,585 per annum (Job share considered)

About Us 

ColegauCymru is the voice of Further Education (FE) in Wales. We are an education charity which promotes the public benefit of FE in Wales. We undertake research and policy development and provide practical support to the FE community. Working closely with Welsh Government, their agencies and other stakeholders, we help shape policies affecting the FE sector, their learners and staff. We are the first point of contact for FE in Wales.  

About the Vacancy 

  • To lead on the development of key policy and public affairs objectives and communications on behalf of ColegauCymru and influence key decision makers, external stakeholders and audiences including those within the Welsh Government, political parties, trade unions and the media.    
  • To lead the Policy and Communications Team to produce strong policy analysis and effective communications, developing policies and strategies in keeping with the charitable aims and objectives of the organisation.   
  • To contribute to the overall Senior Management Team of ColegauCymru. 

Job Description
Working for ColegauCymru – Additional Relevant Information
Application Form
Equality and Monitoring Form

How to Apply 

Please complete the Application Form and Equality and Monitoring Form. 

Candidates are welcome to contact us for an informal discussion.   

Applications should be submitted by email to HR@colegaucymru.ac.uk

Closing Date: 5.00pm, Wednesday 13 July 2022
Date of Interviews: To be confirmed

Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £52,590 – £59,585 y flwyddyn (Ystyrir rhannu swydd) 

Amdanom Ni 

ColegauCymru yw llais Addysg Bellach (AB) yng Nghymru. Rydym yn elusen addysg sy’n hyrwyddo budd cyhoeddus AB yng Nghymru. Rydym yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu polisi ac yn darparu cefnogaeth ymarferol i’r gymuned AB. Gan weithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, eu hasiantaethau a rhanddeiliaid eraill, rydym yn helpu i lunio polisïau sy’n effeithio ar y sector AB, eu dysgwyr a’u staff. Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer AB yng Nghymru. 

Y Swydd 

  • Arwain ar ddatblygu amcanion polisi a materion cyhoeddus allweddol a chyfathrebu ar ran ColegauCymru a dylanwadu ar benderfynwyr allweddol, rhanddeiliaid allanol a chynulleidfaoedd gan gynnwys y rhai o fewn Llywodraeth Cymru, pleidiau gwleidyddol, undebau llafur a’r cyfryngau. 
  • Arwain y Tîm Polisi a Chyfathrebu i gynhyrchu dadansoddiad polisi cryf a chyfathrebu effeithiol, gan ddatblygu polisïau a strategaethau yn unol â nodau ac amcanion elusennol y sefydliad.  
  • Cyfrannu at Uwch Dîm Rheoli cyffredinol ColegauCymru. 

Disgrifiad Swydd
Gweithio i ColegauCymru – Gwybodaeth Berthnasol Ychwanegol
Ffurflen gais
Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro

Sut i Wneud Cais 

Cwblhewch y Ffurflen Gais a’r Ffurflen Cydraddoldeb a Monitro. 

Mae croeso i ymgeiswyr gysylltu i drefnu trafodaeth anffurfiol. 

Dylid cyflwyno ceisiadau trwy ebost i HR@colegaucymru.ac.uk 

Dyddiad Cau: 5.00yp, Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022 
Dyddiad Cyfweliadau: I’w gadarnhau