BHF Cymru – Policy & Public Affairs Co-ordinator

Location: Cardiff Office & Home working

Salary: £21,000 – £23,000 p/a + benefits

35 Hours per week

Closes 11 August 2022

18 Month Fixed Term Contract

Apply here: Policy and Public Affairs Coordinator – British Heart Foundation (bhf.org.uk)

The opportunity

Are you looking to gain experience working in policy and public affairs? 

Do you want to be involved in the campaign work of one of the UK’s largest charities?

About the role

British Heart Foundation Cymru has an exciting opportunity for a Policy and Public Affairs Coordinator to join the team to support the delivery of the policy and public affairs programmes in Wales.

With a commitment to evidenced based policy development and solutions focussed influencing you’ll support the Policy and Public Affairs Manager and Senior Policy and Public Affairs Manager to deliver effective parliamentary and governmental engagement as well as policy development. 

You’ll be responsible for horizon scanning, and opportunity identification to advance the aims and objectives of the BHF, as detailed in the 2030 strategy, and will undertake a wide range of duties that will enable you to apply an analytical approach to identifying, understanding and communication information through a wide range of channels.   

Our award-winning policy and public affairs team in Wales is committed to ensuring our research is communicated to Welsh Government and the Senedd. This is a great opportunity for an individual looking to gain experience in a dynamic policy and public affairs team and put their mark on the work we do.

Working arrangements

Please note this is an 18-month fixed term contract.

This is a dual location role, with your working time split between your home and our Cardiff Office. This will allow us to unlock our best work for our cause, blending the best of home and office working.

Here at the BHF we understand that you might need a little help balancing your work and home life. Many of our people work flexibly in many different ways. Please feel free to talk to us about the flexibility you may need; we’re happy to explore what’s possible for you and the role, including part time and flexible working opportunities.

About you

You’ll be looking to begin your career in policy and public affairs and will be able to display strong analytical skills, communication skills and demonstrate an ability to work as part of a small team. 

You’ll have a proven ability to write clearly, concisely and persuasively, summarising complex information swiftly and accurately for a variety of audiences. With proven experience of effective analytical skills and critical thinking, you’ll be able to understand and interpret complex policy issues and express them effectively to a range of audiences.

You’ll be able to plan your own workload, ensure effective time management and meet deadlines.

With strong communication skills, you’ll have a commitment to the high standards of relationship management in order to achieve the best outcome and will be able to work under your own initiative, proactively seizing opportunities to benefit the BHF.

About us

Our people are at the heart of everything we do. By funding research across six decades, we’ve helped keep millions of hearts beating and millions of families together. We’re investing in ground-breaking research that will get us closer than ever to a world free from the fear of heart and circulatory diseases.

We celebrate diversity and make inclusion part of what we do every day. It sits at the heart of our People Experience. Our aim is for all of our colleagues and volunteers to bring their true self to work.

What can we offer you

To find out more about benefits available at the BHF please download our benefits document at the bottom of this page.

Interview process 

The interview process will be held over MS Teams. 

How to apply 

It’s quick and easy to apply for a role at the BHF. Just click on the apply button below. All you’ll need is an up to date CV and a supporting statement, outlining your interest in the role and how you meet the role’s criteria.

As part of our commitment to be an inclusive employer, and ensure fairness and consistency in selecting the best candidate for this role, the BHF will use anonymous CV software as part of the application journey.

Should you need any adjustments to the recruitment process, at either application or interview, please contact us

Ydych chi’n awyddus i gael profiad o weithio ym maes polisi a materion cyhoeddus? 

Hoffech chi fod yn rhan o waith ymgyrchu un o elusennau mwyaf y Deyrnas Unedig?

Gair am y swydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn British Heart Foundation Cymru. Mae angen Cydgysylltydd Polisi a Materion Cyhoeddus i ymuno â’r tîm i helpu â’r gwaith o gynnal y rhaglenni polisi a materion cyhoeddus yng Nghymru.

Bydd gennych ymrwymiad i ddatblygu polisïau sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac i ddylanwadu mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar atebion a byddwch yn cefnogi’r Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus a’r Uwch-reolwr Polisi a Materion Cyhoeddus i ymwneud yn effeithiol â’r Senedd a Llywodraeth Cymru yn ogystal ag i ddatblygu polisi. 

Byddwch yn gyfrifol am sganio’r gorwel ac am adnabod cyfleoedd i hyrwyddo nodau ac amcanion y BHF, fel y nodir yn strategaeth 2030, a byddwch yn ymgymryd ag ystod eang o ddyletswyddau a fydd yn eich galluogi i fynd ati mewn ffordd ddadansoddol i ganfod, deall a chyfleu gwybodaeth trwy nifer o wahanol ddulliau.   

Mae ein tîm polisi a materion cyhoeddus arobryn yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau bod Llywodraeth Cymru a’r Senedd yn cael gwybodaeth am ein hymchwil. Dyma gyfle gwych i rywun sy’n awyddus i fagu profiad mewn tîm polisi a materion cyhoeddus deinamig ac i adael eu hôl ar ein gwaith.

Y trefniadau gweithio

Sylwch mai contract cyfnod penodol, 18-mis, yw hwn.

Byddwch yn gweithio mewn dau le, gan rannu’ch amser rhwng eich cartref a’n Swyddfa yng Nghaerdydd. Fel hyn, gallwn weithio ar ein gorau dros yr achos, gan gyfuno manteision gweithio gartref ac yn y swyddfa.

Yma, yn y BHF, rydym yn deall y gallai fod angen ychydig o help arnoch i gydbwyso bywyd gwaith a chartref. Mae llawer o’n pobl yn gweithio’n hyblyg mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae croeso i chi siarad â ni am yr hyblygrwydd y gallai fod arnoch ei angen; rydym yn fodlon ystyried beth sy’n bosibl i chi ac i’r swydd, yn cynnwys cyfleoedd i weithio rhan amser a gweithio’n hyblyg.

Gair amdanoch chi

Byddwch yn awyddus i gychwyn eich gyrfa ym maes polisi a materion cyhoeddus a byddwch yn gallu dangos eich bod yn dda am ddadansoddi a chyfathrebu a’ch bod yn gallu gweithio fel rhan o dîm bychan. 

Byddwch wedi profi’ch bod yn gallu ysgrifennu’n glir, yn gryno ac yn argyhoeddiadol, gan grynhoi gwybodaeth gymhleth yn gyflym ac yn gywir ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol. Bydd gennych brofiad pendant o sgiliau dadansoddi effeithiol a meddwl yn feirniadol, a byddwch yn gallu deall a dehongli materion polisi cymhleth a’u mynegi’n effeithiol wrth wahanol gynulleidfaoedd.

Byddwch yn gallu cynllunio’ch llwyth gwaith eich hunan, rheoli’ch amser yn effeithiol a chwblhau gwaith yn brydlon.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu cryf ac ymrwymiad i gyrraedd safonau uchel wrth reoli perthnasoedd er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau. Byddwch yn gallu ysgogi’ch hunan i weithio gan fynd ati i fanteisio ar gyfleoedd er lles y BHF.

Gair amdanom ni

Mae ein pobl wrth galon popeth a wnawn. Trwy ariannu gwaith ymchwil dros chwe degawd, rydym wedi helpu i sicrhau bod miliynau o galonnau’n dal i guro a miliynau o deuluoedd yn dal gyda’i gilydd. Rydym yn buddsoddi mewn gwaith ymchwil arloesol a fydd yn dod â ni’n nes nag erioed at fyd heb ofn clefydau’r galon a chylchrediad y gwaed.

Rydym yn dathlu amrywiaeth ac yn gwneud cynhwysiant yn rhan o’r hyn a wnawn o ddydd i ddydd. Mae hynny wrth galon Profiad ein Pobl. Ein nod yw sicrhau bod pawb o’n cydweithwyr a’n gwirfoddolwyr yn driw iddyn nhw eu hunain yn y gwaith.

Beth allwn ni ei gynnig i chi?

Os hoffech wybod rhagor am y buddion sydd ar gael yn y BHF, gallwch lawrlwytho ein dogfen fuddion ar waelod y dudalen.

Y broses gyfweld 

Cynhelir y broses gyfweld dros MS Teams. 

Sut i ymgeisio 

Mae ymgeisio am swydd gyda’r BHF yn broses hawdd a sydyn. Cliciwch ar y botwm ‘Apply’ isod. Y cyfan y bydd arnoch ei angen yw CV cyfredol a datganiad ategol yn amlinellu’ch diddordeb yn y swydd a sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf.

Fel rhan o’n hymrwymiad i fod yn gyflogwr cynhwysol ac i sicrhau tegwch a chysondeb wrth ddewis yr ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd, bydd y BHF yn defnyddio meddalwedd CVs di-enw fel rhan o’r daith ymgeisio.

Os bydd arnoch angen rhyw addasiadau i’r broses recriwtio, wrth ymgeisio neu ar gyfer y cyfweliad, mae croeso i chi gysylltu â ni