ColegauCymru – Communications and Marketing Officer

Communications and Marketing Officer (Welsh essential) https://www.colegau.cymru/cy/page/careers
 

Contract Type Full time, permanent (Job-share considered).
Reporting to Communications Manager.
Salary £25,612 – £28,756 pay award pending, pro rata.
Location A combination of office (Cardiff) and home-based working.
Closing Date Wednesday 14 September 2022.

Overview of Role 

We are looking for an enthusiastic individual to take on an exciting and challenging communications and marketing role in the further education and work-based learning sector. 

Working closely with Policy and Public Affairs colleagues and reporting to the Communications Manager, the successful candidate will lead on maintaining and developing the organisation’s digital marketing platforms to promote the benefits of post compulsory education and training. They will be responsible for clearly communicating the organisation’s key messages to both our internal and external stakeholders. 

The successful candidate will support ColegauCymru colleagues to advance our brand identity and broaden awareness of the ColegauCymru purpose, activities, and priorities. 

This is currently a predominantly work-from-home opportunity but will require the successful candidate to work regularly from the ColegauCymru offices in Cardiff, so the ability to commute here is essential for the future. Willingness to travel across Wales, within the UK and occasionally internationally, and work outside of normal working hours may also be required. 

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata (Cymraeg yn hanfodol) 

Contract Llawn amser, parhaol (Ystyrir rhannu swydd).
Cyflog £25,612 – £28,756, codiad cyflog yn yr arfaeth, pro rata.
Lleoliad Cyfuniad o swyddfa (Caerdydd) a gweithio gartref.
Dyddiad Cau Dydd Mercher 14 Medi 2022.
 

Trosolwg o’r Rôl 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymgymryd â rôl gyfathrebu a marchnata cyffrous a heriol yn y sector addysg bellach a dysgu seiliedig ar waith. 

Gan weithio’n agos gyda chydweithwyr Polisi a Materion Cyhoeddus ac adrodd i’r Rheolwr Cyfathrebu, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gynnal a datblygu llwyfannau marchnata digidol i raddau helaeth i hyrwyddo buddion addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, ac i gyfleu negeseuon allweddol y sefydliad yn glir i’n rhanddeiliaid mewnol ac allanol. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi cydweithwyr ColegauCymru i ddatblygu ein hunaniaeth brand ac ehangu ymwybyddiaeth o bwrpas, gweithgareddau a blaenoriaethau ColegauCymru. 

Ar hyn o bryd mae hwn yn gyfle gweithio gartref yn bennaf ond bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio’n rheolaidd o swyddfeydd ColegauCymru yng Nghaerdydd, felly mae’r gallu i gymudo yma yn hanfodol ar gyfer y dyfodol. Efallai y bydd angen parodrwydd i deithio ledled Cymru, yn y DU ac yn rhyngwladol weithiau, a gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol.